Predaj cez eshop je z dôvodu sezónnej uzávery pozastavený! Ďakujeme za priazeň a tešíme sa na Vás v ďalšej sezóne.

Podmienky prenájmu

Spoločnosť CARAVAN ŠTÚDIO, s.r.o. (prenajímateľ) týmto prenajíma obytný príves nájomcovi za podmienok uvedených v tejto zmluve a nájomca s týmito podmienkami súhlasí. Miesto: Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava.

Odovzdanie a prevzatie obytného prívesu

Nájomcovi sa obytný príves odovzdáva v dobrom stave, bez poškodení a porúch, okrem tých, ktoré sú v preberacom protokole podpísanom oboma zmluvnými stranami. Obytný príves je odovzdaný vyčistený, technicky skontrolovaný s predpísanými obsahmi náplní, plnou nádržou pitnej vody a prázdnymi odpadovými nádržami. K obytnému prívesu sa odovzdávajú všetky dokumenty a doklady potrebné k jeho prevádzke. Pri odovzdávaní obytného prívesu prenajímateľ predvedie a vysvetlí nájomcovi funkčnosť ovládania jednotlivých zariadení, najmä vody, kúrenia, osvetlenia, plynu, čistenie a vypúšťanie odpadov a vysvetlí mu zásady bezpečnosti pri ich používaní.

Nájomca sa zaväzuje, že obytný prives vráti prenajímateľovi nepoškodený, zvnútra vyčistený, s prázdnymi odpadovými nádržami a s vyčistenou nádržou WC v termíne dohodnutom v zmluve. V prípade vrátenia nevyčisteného obytného prívesu sa budú nájomcovi účtovať poplatky za vyčistenie podľa platného cenníka. Poplatky za vyčistenie budú zrazené z kaucie pri vrátení obytného auta. Štandardný čas pre prevzatie aj odovzdanie (vrátenie) obytného prívesu je do 12.00 hod v stanovený deň. Iné časy je potrebné dohodnúť vopred.

Storno poplatky a pokuty

V prípade, že nájomca nedodrží termín vrátenia obytného prívesu, zaplatí prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške denného nájomného zvýšeného o 50% za každý aj začatý deň oneskorenia vrátenia obytného prívesu. V prípade, že nájomca vráti obytný príves prenajímateľovi skôr, nemá nárok na vrátenie poplatku za prenájom ani jeho časti.

V prípade odstúpenia nájomcu od zmluvy bude prenajímateľ účtovať nájomcovi za zrušenie rezervácie obytného prívesu storno poplatok vo výške:

  • viac ako 60 dní pred termínom prevzatia 10% zo zaplatenej zálohy prenájmu
  • 59 - 30 dní pred termínom prevzatia 50% zo zaplatenej zálohy prenájmu
  • 29 a menej dní pred termínom prevzatia 90% zo zaplatenej zálohy prenájmu

V prípade, že sa obytný príves používa v rozpore s touto zmluvou, je prenajímateľ oprávnený ho kedykoľvek nájomcovi odobrať a to aj bez jeho súhlasu. Takéto odobratie obytného prívesu je na náklady nájomcu, ktorý sa ich zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu prenajímateľovi.

Nájomca uhrádza všetky náklady na cestné a diaľničné poplatky, poplatky súvisiace s cestou v čase prenájmu obytného prívesu a tiež prípadné pokuty.

Rezervácia obytného prívesu a kaucia

Pri objednaní rezervácie je obytný príves dočasne rezervovaný po dobu 3 dní. Po zaplatení zálohy vo výške 50% z ceny prenájmu sa dočasná rezervácia mení na záväznú. Ak nebude záloha zaplatená v uvedenom termíne, dočasná rezervácia sa zruší a obytný príves bude ďalej ponúkaný ako voľný. Celá cena prenájmu musí byť zaplatená najneskôr 10 dní pred termínom prevzatia (zapožičania). Na všetky platby vystaví prenajímateľ daňový doklad.

Záloha vo výške 50% z celkovej ceny prenájmu musí byť zaplatená do 2 pracovných dní od obdržania zálohovej faktúry. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi kauciu vo výške 500,- až 1000,- EUR (v závislosti od veľkosti a vybavenia obytného prívesu) najneskôr pri prevzatí obytného prívesu. V prípade, že bude obytný príves vrátený v súlade s touto zmluvou a bez poškodenia, prenajímateľ vráti celú kauciu nájomcovi pri odovzdaní obytného prívesu po ukončení nájmu. V prípade akéhokoľvek poškodenia prenajímateľ použije kauciu na úhradu škody. Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní obytného prívesu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyúčtovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, ktoré nekryje poisťovňa aj v prípade, že výška škody prekračuje kauciu. Nájomca sa zaväzuje nakladať s obytným prívesom starostlivo, kontrolovať jeho stav pneumatík. Nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa dať obytný príves do opravy na svoje náklady alebo na náklady tretej strany.

Povinnosti nájomcu

Nájomca zodpovedá za to, že obytný príves nebude ťahaný vodičom pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok v rozpore s dopravnými a technickými podmienkami a súčasne, že v obytnom prívese nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci.

V prípade dopravnej nehody alebo inej škodovej udalosti je nájomca povinný okamžite urobiť nasledovné:

  • Privolať políciu, získať mená a adresy očitých svedkov
  • Neuznávať nároky žiadnej tretej strany
  • Telefonicky kontaktovať prenajímateľa
  • Vyhotoviť správu o nehode a zaslať ju vrátane všetkých súvisiacich dokumentov prenajímateľovi a ďalej sa riadiť pokynmi prenajímateľa.

V prípade odcudzenia obytného prívesu je nájomca povinný okamžite privolať políciu, spísať o tomto zápisnicu a jednu kópiu vrátane kľúčov od obytného prívesu odovzdať prenajímateľovi. V prípade, že nájomca po zistení odcudzenia okamžite neprivolá políciu a nesplní vyššie uvedené podmienky, zaväzuje sa znášať vzniknutú škodu a uhradiť ju v plnej výške prenajímateľovi.

Obytný príves je poistený. Poistenie sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti obytného prívesu, výbavu a zariadenie obytného prívesu, batožinu, osobné veci nájomcu.

Nájomca prehlasuje, že obytný príves nebude využitý na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb (ktoré netvoria súčasť posádky). Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou okrem posádky, a to len vlastníkom vodičského oprávnenia typu B alebo C. Je zakázané na vozidle vykonávať akékoľvek úpravy. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu vozidla, je nutné konzultovať s prenajímateľom. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka) nájomca si odloží doklad o nákupe, tento mu bude uhradený. Nájomca hradí opravy vzniknuté z jeho viny (napr. defekt, alebo prerazená pneumatika).

Obytný príves sa nájomcovi odovzdáva vo vzájomne dohodnutom čase a na vzájomne dohodnutom mieste. Obytný príves sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu zmluvnými stranami.

Prevzatie obytného prívesu a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá cca 60 minút. Odovzdanie obytného prívesu a jeho kontrola trvá cca 30 minút. Nájomca je povinný s touto dobou rátať.

Naši partneri
ÚVOD   PRENÁJOM   PREDAJ   INZERCIA   E-SHOP
KONTAKT

CARAVAN ŠTÚDIO s.r.o.

mobil: 0908 367 796
email: caravan@caravanstudio.sk

 

FACEBOOK
 
Tvorba internetových stránok - Bugisoft